Brukervilkår - privatpersoner

1. Varmepumpe123 er en tjeneste på internett der privatpersoner og bedrifter (heretter ”Brukeren”) kan legge ut varmepumpejobber de ønsker utført ut på anbud. Varmepumpeinstallatører du velger vil så ta kontakt med deg for videre oppfølging og tilbud.

2. Ved å legge ut en varmepumpejobb på Varmepumpe123, aksepterer du samtidig de til enhver tid gjeldende brukervilkår for Varmepumpe123.

3. Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysninger som oppgis til enhver tid er korrekte. Videre er Brukeren ansvarlig for at anbudene inneholder relevante og riktige opplysninger om varmepumpejobben. Brukeren er ansvarlig for at anbud og annet brukerpublisert innhold som publiseres på Varmepumpe123 ikke er lovstridig, eller på annen måte urimelig eller støtende. Varmepumpe123 er ikke ansvarlig for Brukerens brudd på brukervilkårene eller lovgivningen, og Brukeren skal holde Varmepumpe123 skadesløs for ethvert ansvar som måtte følge av slike forhold.

4. Brukerens anbudsutlysning vil sendes på e-post eller via et API til valgte bedrifter med brukerens kontaktinfo. Varmepumpe123 forbeholder seg retten til å lagre brukerpublisert materiale og annet brukerinnhold så lenge Varmepumpe123 finner det ønskelig. Varmepumpe123 forbeholder seg retten til å ta i bruk materiale publisert av Varmepumpe123s brukere, også på andre sider og i andre sammenhenger. Brukerpublisert materiale på Varmepumpe123 kan bli benyttet i markedsføring av tjenesten. Brukeren samtykker til å motta e-poster relatert til jobben som legges ut på Varmepumpe123. Brukeren samtykker også til å motta nyhetsbrev fra Varmepumpe123 tilsendt elektronisk. E-poster og nyhetsbrev fra Varmepumpe123 kan også inneholde informasjon og markedsføring fra våre samarbeidspartnere. Brukeren kan selv melde seg av nyhetsbrevet.

5. Dersom en anbudsutlysning eller vurdering anses for å være i strid med brukervilkårene, har Varmepumpe123 rett til å fjerne eller endre denne. Videre har Varmepumpe123 rett til å endre på en anbudsutlysnings innhold, utseende og inndeling uten forutgående varsel. Innhold fra brukeren som er i strid med brukeravtalen eller norsk lov, må ikke lastes opp eller publiseres på Varmepumpe123. Brudd på bestemmelsen her kan medføre utestengning fra tjenesten. Det er ikke lov å laste opp eller publisere innhold som;

  • er diskriminerende, rasistisk, pornografisk, blasfemisk, ærekrenkende eller truende. Mobbing og hetsende utsagn er også forbudt.
  • strider mot markedsføringsloven eller alkohol- og tobakksloven
  • krenker eller griper inn i en tredjeparts immaterielle rettigheter. Dette gjelder særlig opphavsretten til film, video, musikk og dataprogrammer. Ved tilgjengeliggjøring av rettighetsbeskyttet materiale, er det påkrevd at rettighetshaver har godkjent handlingen.
  • kan karakteriseres som ”spam”, verving eller annen form for reklame
  • annet innhold som er i strid med Norsk lov eller som er egnet til å støte eller krenke andre


6. Varmepumpe123 er en ren formidlingstjeneste mellom Brukeren og varmepumpeleverandører. Varmepumpe123 er ikke en del av avtalen mellom Brukeren og varmepumpeleverandøren, og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom.

7. Anbudsutlysningene som sidens brukere legger ut, kan ikke anses som bindende kontrakter og anbudene kan oppdateres og endres av brukeren. Brukeren inngår avtale om oppdrag direkte med varmepumpeleverandøren. Varmepumpe123 er ikke part og bærer intet ansvar under slike avtaler.

8. Varmepumpe123 kan ikke holdes ansvarlig for tekniske feil eller andre forhold som gjør at tjenesten svekkes eller forringes, for eksempel ved nedetid for servere, teknisk svikt på nettsiden, eller andre lignende forhold.

9. Varmepumpe123 forbeholder seg retten til å endre eller fjerne tekst i anbudsutlysninger, dersom teksten inneholder formuleringer i forhold til utførelsen av oppdraget som anses for å kunne være i strid med god forretningsskikk eller lover og regler, eller dersom teksten på annen måte anses som støtende eller upassende. Varmepumpe123 pådrar seg ikke noen form for ansvar ved fjerning eller endring av tekst. Ved mistanke om handlinger som er urettmessige eller i strid med god skikk fra Brukerens side, herunder fiktive eller villedende anbud, vil Varmepumpe123 kunne sette Brukeren i karantene, med melding om å kontakte Varmepumpe123 omgående. Inntil Brukeren tar kontakt for å oppklare situasjonen, vil tilgangen til tjenesten være redusert eller sperret for Brukeren.

10. Når Brukeren legger ut en anbudsutlysning på Varmepumpe123, vil det ta noe tid før utlysningen blir sendt ut til valgte bedrifter. Dette fordi vårt kundesenter gjennomgår alle anbud manuelt, og sender disse ut til valgte varmepumpeleverandører.